در تاریخ ۴خرداد گزارش مصاحبه رئیس انجمن نعناع و خانم نیکبخت از انجمن معلولان ضایعات نخاعی استان تهران در روزنامه مردم سالاری چاپ گردید که متن آن رابا مراجعه به  آدرس ذیل میتوانید مشاهده نمائید. 

 http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=105843