توضیح خانم میاچی در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی برای بچه های دبستانی

این برنامه تا کنون دردوسال سه بار برای بچه ها برگزارشد که تاثیر زیادی داشت