این وسیله برای کمک به افرادی که در مراکز و بیمارستانها در زمینه جابجایی بیماران فعالیت مینمایند ساخته شده با استفاده از این وسیله سنگینترین افراد را هم به راحتی میتوان جابجا کرد خیلی از معلولین فکر میکردندبه کمک این وسیله میتوان راه رفته وبه کارهای روزمره پرداخت لذا ما از سازندگان این وسیله خواهش کردیم تا با استفاده از این وسیله اطلاعات درستی در اختیار همگان قرار دهیم برای من که از ناحیه T=8هستم کاربردی نداشت 

 

این شخص که دارای حس کامل است ولی در حرکت ضعیف بود نیز چندان کار آمد نداشت 

 

در اینجا از پله ها بالا میرود که در پایان نتیجه را پرسیدم فرمودند تاثیری در ایشان ندارد      

  

این وسیله قسمت بالاتنه هم دارد که با بستن آن قدرت سه برابر میشود یعنی در جابجایی بیمار براحتی میتواند  شخص را در با دودست بلند کرده و انتقال دهد در قسمت زانو و باسن و آرنج دستگاه کمکی نصب میباشد