در ژاپن پانزدهم سپتامبر روز سالمند است وهمه تعطیل هستند در این روز چون قراری با دوستانم داشتم از خانه به بیرون آمدم تا به محل قرار برم همسایگان همه در حال نظافت کوچه و اطراف بودند گفتم چرا نگفتید تا من هم شرکت کنم گفتند شما تازه از سفر اومدی ومیدونیم سرتون شلوغه و....پس از کلی معذرت خواهی به سمت محل قرار ملاقات حرکت کردم  ژاپنی ها در کوچه وخیابان همگی در حال نظافت شهر بودند و من هم با مبایل در مسیر چند تا عکس گرفتم 

 

 

 

 

 به امید آن روز که ما هم به این جمله معتقد شویم که شهر من خانه من است 

و به امید رعایت نظافت در همه جا