این کلاس که در محل سازمان همکاریهای بین اللملی جایکا در توکیو برگزار گردید 

نحوه فعالیت CBRرا به همگان آموزش میداد شرکت کنندگان ایده های خود نسبت 

به پروژه مورد بحث را یادداشت ودر نهایت به نتیجه خوبی میرسیدند  

 

 محل برگزاری سمینار وکلاس آموزشی

 

 طبق آمار جدید که در اینجا ارایه شد از هر 7نفر 1نفر معلول میباشد 

 

 

 خانم آربینا شانکار از کشور هند یکی از سخنرانان این سمینار بودند

 

 گروه ما نیز در حال بررسی پروژه مورد بحث است

  

هر 6نفر یک گروه را تشکیل و با هم بحث مینمودند

 

 هرگروه نتیجه بدست آمده را برای همگان تو.ضیح میدادند

 

 در موزه جایکا برخوردم به این عکس که در مورد کمک های کشورهای 

جهان در زما ن سونامی ژاپن بود ایران نیز جزء این کشورها بود

 

 کمک ایران 25000کنسرو ماهی و25000هزار کنسرو لوبیا بود

 

 در پایان با مسئول این موزه عکس یادگاری گرفتم با کلاهی که 

در موزه بود مربوط به کشور مکزیک