این گردهمائی بمدت دوروز برگزار شد وبازدیدکنندگان زیادی در این دوروز از غرفه انجمن

دیدن کردند