داشتن تخت برقی برای عزیزانی که از ناحیه گردن معلولیت دارند بسیار اهمیت دارد

چرا که با کمک کنترل تخت امکان نشستن و خوابیدن توسط بیمار ممکن میشود

عزیزانی که دارای معلولیت از ناحیه گردن هستند انگشتان دستشان قادر به حرکت نیست

ما با کمک شما همراهان انجمن توانستیم این عزیز را حمایت کنیم دستان سبزتان بوسه باران 

 

ویلچرهای جمع آوری شده که به ایران ارسال میشود توسط خود ما به این عزیزان اهدائ میگردد

عزیز دیگری با یاری شما تا مدتی میتواند از این وسیله استفاده کند با کمک همدیگر این خدمات

را افزایش دهیم تا همنوعان بیشتری که با این مشکل روبرو هستند راحتتر زندگی کنند. 

عزیزانی که از ناحیه گردن دچار معلولیت میباشند امکان استفاده 

از ویلچر معمولی در خیابانهای محل زندگیشان مشکل میباشد 

اما با داشتن ویلچر برقی خود میتواند به تنهایی به بیرون برود 

برای ایشان نیز امکان بیرون رفتن از خانه میسر شد دست همه درد نکنه 

  

جوانی که به خاطر داشتن معلولیت از ناحیه گردن به زندگی ناامید بود  

با دریافت ویلچر برقی از طرف انجمن نعناع اشتغال زایی کرده و زندگی 

 جدیدی را آغاز کرده امیدواریم دیگران نیز همچون این عزیز امیدشان 

به زندگی بیشتر گردد 

  

بچه ها در حال بازی کامپیوتری