تابلوی نوشته شده توسط استاد حسن آهنگران

 

همه ساله دراولین هفته ماه دسامبر جشن شهروند در شهر هادانو برگزار میشود ودر آن انجمنهای خیریه نیزشرکت دارند و امسال سی وسومین سال برگزاری آن بود که انجمن نعاع نیز در آن شرکت کرد غرفه کباب شاهد ازدحام زیاد دوستداران این غذا بود  

 

  

 

 

اجرای برنامه برای بازدید کنندگان توسط دانش آموزان مدرسه راهنمائی هادانو  

 

اجرای مانور توسط آتش نشانی شهر هادانو