این نوع ویلچر برای استفاده معلولان جسمی حرکتی طراحی شده است 

 

محل نشستن از جنس نرم استفاه شده تا در مدت زمان استفاده از آن 

 

شخص دچار زخم بستر نگردد 

 

 این نوع ویلچر را افراد ضایعه نخاعی ناحیه کمر به تنهائی میتوانند 

استفاده کنندچون دارای چرخهای سایز بزرگ میباشد 

 

این ویلچررا شخص به تنهائینمیتواند استفاده کند و همراه بیمار باید در جابجائی 

به ایشان کمک نماید و براحتی میتوان  با این وسیله در قسمت سرویس 

بهداشتی قرار گیردچرا که سایز آن برای رفتن روی توالت فرنگی مناسب است 

موزائیکهای بریل دو نوع میباشند موزائیکهای خطی و موزائیکهای نقطه ای  

 هر کدام به منظوری طراحی شده اند که عبور و مرور افراد نابینا را آسانتر مینماید 

موزائیک خطی مسیر مستقیم را نشان میدهد که نابینایان یا با لمس پا و یا با استفاده 

از عصای سفید مسیر خود را ادامه میدهند موزائیکهای نقطه ای (سکه ای)اعلام تغییر مسیر ،

تقاطع و غیره را به نابینایان نشان و به علامت هشدار نیز معروف میباشد 

مسیر خروجی آسانسور اول با موزائیکهای خطی ودر محل تغییر مسیر  با سکه ای طراحی  

شده است

   

  

در این ایستگاه مترو  برای اینکه تشخیص قسمت داخلی ایستگاه و ریل 

آهن مشخص شود ابتکار بخرج داده ودر قسمت داخل فقط یک ردیف خطی 

گذاشته شده و تشخیص آن برای نابینایان راحتتر گردیده است

 

  

علت استفاده از یک ردیف موزائیک خطی این است که نابینایان به سمت 

 

ریل آهن سقوط نکنند

 

با این کار نابینایان محل امن وخطر را تشخیص میدهند